Vložite ugovor in opišete dejansko stanje

Vsaj formalno je mestna občina ustanovila redarsko službo zato, da v prestolnici vzpostavi prijazen in uravnotežen prometni režim. Mestni redarji pa so tisti, ki naj bi to prometno politiko, seveda upoštevajoč zakonodajo, izvrševali. Seveda je mestno redarstvo tudi odličen instrument za polnjenje občinskega proračuna, ampak to je seveda že druga zgodba. Pravniki večinoma dobro vemo, da se da zakonodajo kakovostno izvrševati le upoštevajoč življenjsko realnost in specifičnost vsakega konkretnega primera. Če se zakonodaja uporablja nesorazmerno ali pa zlorablja, se njenim naslovnikom godi krivica, izvrševalci zakonov (konkretno mestni redarji) postanejo nepriljubljeni, pisci slabih zakonov upravičeno kritizirani, potrjevalci takih zakonov (politiki) pa osovraženi. 

Mestni redar bi vam lahko povsem legalno izrekel tudi opomin ali opozorilo. To mu omogoča 21. člen zakona o prekrških, ki določa, da lahko prekrškovni organ za prekršek, ki je storjen v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega, izreče opomin. V skladu s 53. členom zakona o prekrških pa lahko mestni redar namesto izreka denarne sankcije (globe) kršitelja le opozori, če je storjeni prekršek neznatnega pomena in če presodi, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep. Govorimo o diskrecijski pravici redarja, v skladu s katero lahko redar sam oceni, ali bi v konkretnih okoliščinah (ob storjenem prekršku) zadoščal že izrek opozorila oziroma opomina.

Če bi bil »vaš« redar ustrezno pravno podučen, predvsem pa osebnostno in etično toliko zrel, da bi lahko presodil, da je šlo v vašem primeru za prekršek, ki je bil storjen v izrazito olajševalnih okoliščinah (pravzaprav v nuji), bi vam seveda lahko izrekel zgolj opozorilo ali pa opomin.

Glede na situacijo, v kateri ste se znašli, vam svetujem, da na plačilni nalog vložite ugovor, opišete dejansko stanje in navedete omenjene pravne argumente. Verjamem, da bo za pravično odločitev (denimo za izrek opomina) to zadoščalo.

Povsem vas podpiram tudi pri nameri, da o šikaniranju redarja obvestite odgovorne osebe v mestnem redarstvu pa tudi župana, saj gre v konkretnem primeru za očitno šikaniranje zaposlenega, ki meče slabo luč tako na mestno redarstvo kot tudi na MOL. Prepričan sem, da bodo odgovorni razumeli vaše ogorčenje in poskrbeli, da takih zlorab pri diskrecijskih upravičenjih mestnih redarjev ne bo več.