Če tvegate, utegnete imeti še dodatne stroške

Zahvaljujem se vam za zanimivo in predvsem aktualno vprašanje. Računati na to, da italijanski organi, oziroma njihovi pooblaščenci (to pa so običajno tako imenovane outsourcing agencije ali pa odvetniške družbe) kazni za storjeni cestnoprometni prekršek ne bodo izterjali, je malo hazardersko, še posebej upoštevajoč dejstvo, da boste dolžni v primeru postopka izterjave plačati še dodatne (ne tako nizke) stroške, ki bodo lahko celo presegli znesek za prekršek, ki ste ga dolžni plačati. Zato vam svetujem, da kazen poravnate, seveda pod pogojem, če ste prepričani, da ste prekršek tudi storili. 

Glede izvršitve kazni za cestnoprometni prekršek sicer velja, da mora biti znesek globe najmanj 70 evrov, nižjih zneskov torej slovenska sodišča ne izvršujejo. Glede zastaranja pa velja, da se izrečene sankcije za prekršek ne smejo začeti izvrševati, če pretečeta dve leti od dneva, ko je odločba, s katero je bila sankcija izrečena, postala pravnomočna. 

Zastaranje sicer pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek o prekršku ali za izvršitev, ki meri na izvršitev sankcije. Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar pa se sankcije ne smejo začeti izvrševati po preteku štirih let od dneva, ko je odločba, s katero je bila sankcija izrečena, postala pravnomočna.