Sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja

Odgovor na vaše vprašanje je precej odvisen od vsebine najemne pogodbe, ki ste jo podpisali z občino. 107. člen Stanovanjskega zakonika (SZ-1) namreč izrecno določa, da sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja –vsakokratni pridobitelj lastninske pravice namreč vstopi v pravni položaj najemodajalca in novi lastnik načelno z vami ni dolžan podpisati nove najemne pogodbe. Lahko pa se seveda dogovorite tudi drugače.

Novi lastnik vam torej ne bi smel povišati najemnine za stanovanje, ki ga imate v najemu, razen če je bilo v najemni pogodbi z občino dogovorjeno kaj drugega. A po drugi strani ima novi lastnik možnost, da vam najemno pogodbo tudi odpove, in sicer tako iz krivdnih razlogov (če za krivdno odpoved obstajajo pogoji) kot tudi iz nekrivdnih. (Svetujem vam, da si o tem natančneje preberete določila Stanovanjskega zakona – oddelek, ki se nanaša na najemna razmerja.)

V skladu s tem zakonom imate ob izselitvi iz stanovanja tudi pravico do povrnitve neamortiziranega dela koristnih in potrebnih vlaganj v stanovanje, a le, če ste jih opravili v soglasju z lastnikom. Za nekatere posege pa vam lastnik soglasja sploh ne more odreči –če so bili v skladu s sodobnimi tehničnimi zahtevami in so v vašem osebnem interesu; če nosite stroške takih posegov; če sprememba ne ogroža interesa lastnika stanovanja in ostalih lastnikov v stavbi in če s spremembo niso povezane poškodbe skupnih delov večstanovanjske stavbe in njen zunanji videz. Vsi ti pogoji morajo biti podani kumulativno (vsi skupaj). Vsekakor vam svetujem, da z novim lastnikom poskušate doseči kompromisno rešitev, ki bo ustrezala vašim eksistenčnim potrebam in obenem njegovim cenovnim zahtevam.

Vztrajajte pa tudi pri vlogi za dodelitev neprofitnega stanovanja.