Kazen glede na dodatne okoliščine

Zahvaljujem se vam za precej zanimivo vprašanje. Predvsem naj poudarim, da zgolj zaradi izrečenih treh kazenskih točk zaradi prehitre vožnje policija vozniku še ne more izreči sankcije zasega motornega vozila.

V skladu z zakonom o pravilih cestnega prometa namreč policist zaseže motorno vozilo, s katerim je bil zaloten pri storitvi hujšega prekrška in je obenem izpolnjen še eden od naslednjih pogojev: 

da je bil storilec kot voznik motornega vozila v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan bodisi za naslednje prekrške: za prekršek prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h;

  1. bodisi za prekršek prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti v naselju za več kot 30 km/h;
  2. bodisi za prekršek prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti zunaj naselja za več kot 40 km/h;
  3. bodisi za prekršek prekoračitve dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h;
  4. bodisi za prekršek vožnje pod vplivom alkohola;
  5. bodisi za prekršek vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi;
  6. bodisi za prekršek odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja.

Kot tudi, če je bil zaloten pri storitvi hujšega prekrška in se storilcu izvršuje kazen oziroma sankcija prepovedi vožnje motornega vozila, če je storilcu začasno odvzeto vozniško dovoljenje, se mu izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja, če je storilec kljub prepovedi nadaljnje vožnje vožnjo nadaljeval ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja, ali, če je šlo za vožnjo brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi.

Za hujši prekršek se sicer šteje prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija najmanj treh kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila, ter še v nekaterih primerih.

 Domnevam, da je bil torej pri vašem fantu poleg dejstva, da je storil prekršek zaradi prehitre vožnje, za katerega je prejel 3 kazenske točke, obstajala še katera izmed zgoraj omenjenih okoliščin (da je bil recimo v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek prekoračitve hitrosti, za prekršek zaradi vožnje pod vplivom alkohola, če mu je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje ipd.).