Občina lahko predpiše oprostitev oziroma delno oprostitev plačila

Plačila za uporabo stavbnega zemljišča je na lastno zahtevo za pet let oproščen občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal oziroma nadzidal stanovanjsko družinsko hišo, vendar le, če je stroške za urejanje stavbnega zemljišča plačal v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno. Ta doba (torej pet let) začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.

Občina pa lahko predpiše oprostitev oziroma delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi za občane z nižjimi dohodki in za občane, ki so organizirano vlagali družbena sredstva v gradnjo komunalnih objektov in naprav.

Pri določitvi višine nadomestila se upoštevajo dejavniki, kot so namembnost samega stavbnega zemljišča (višina se razlikuje glede na to, ali gre za gospodarski, poslovni ali stanovanjski namen), lega oziroma območje (ožje mestno središče, obrobje mesta in podobno) in pa sama opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo ter tudi možnost priključitve na komunalno infrastrukturo.

Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ima zavezanec, ki mu je bila izdana odločba (dosedanji lastnik), v petnajstih dneh po spremembi pravico zahtevati, da se odločba spremeni tako, da se njegova obveznost zmanjša in da se novemu zavezancu določi ustrezen znesek nadomestila.