Ukrepate lahko le v primeru nepoštenega posestnika

Spoštovana, 

zahvaljujem se vam za vaše vprašanje. Glede zastaranja je treba biti pozoren tako na relativni, kot tudi na absolutni zastaralni rok. 

V primeru na novo najdene oporoke velja pravilo iz 141. člena zakona o dedovanju, v skladu s katerim pravica zahtevati zapuščino kot zapustnikov dedič zastara naproti poštenemu posestniku v enem letu, odkar je dedič zvedel za svojo pravico in za posestnika stvari zapuščine, najpozneje pa v desetih letih, računajoč za zakonitega dediča od zapustnikove smrti, za oporočnega dediča pa od razglasitve oporoke. Nasproti nepoštenemu posestniku pa ta pravica zastara v dvajsetih letih. 

To pomeni, da bi morali zahtevati zapuščino kot dedinja v enem letu, odkar ste izvedeli za oporoko, na osnovi katere imate določene pravice, oziroma za posestnika stvari iz zapuščine (za tistega, ki je postal posestnik na osnovi zapuščinskega postopka), vendar pa ste omejeni tudi z desetletnim absolutnim zastaralnim rokom, ki je začel teči v primeru zakonitega dedovanja po smrti vaše mame, oziroma v primeru oporočnega dedovanja po razglasitvi oporoke. Glede na to, da je vaša mati umrla, oziroma je bila morebitna oporoka razglašena že leta 2010, bi bil vaš zahtevek že zastaran. 

Vaš zahtevek ne bi bil zastaran le v primeru, če bi se izkazalo, da je posestnik stvari iz zapuščine nepošten.