Lastnoročna oporoka mora biti napisana na roko

Spoštovani,

Naše dedno pravo pozna več oblik oporok, za vsako izmed njih pa obstajajo specifični pogoji veljavnosti. Lastnoročna oporoka je denimo veljavna, če jo je oporočitelj lastnoročno napisal in podpisal. Pri tej obliki gre za oporoko, ki jo oporočitelj recimo napiše list papirja in jo obenem podpiše.

Veljavna je tudi tako imenovana pisna oporoka pred pričami. Pri tej oporoki je pomembno, da oporočitelj, ki zna brati in pisati, oporoko napravi tako, da v navzočnosti dveh prič lastnoročno podpiše listino, ki mu jo je sestavil kdo drug, ko hkrati izjavi pred njima, da je to njegova oporoka. Priči se podpišeta na sami oporoki s pristavkom, da se podpisujeta kot priči. Ta pristavek ni pogoj za veljavnost oporoke.

Pri pisni oporoki pred pričami so lahko priče polnoletne osebe, ki jim ni vzeta poslovna sposobnost in ki znajo brati in pisati. Pri tej oporoko ne morejo biti priče oporočiteljevi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi predniki in posvojitelji, njegovi sorodniki v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, zakonci vseh teh oseb in zakonec oporočitelja.

Če želi mama sama sestaviti veljavno oporoko, jo mora torej lastnoročno napisati in jo tudi podpisati, ne sme pa je natipkati na tipkalni oz. pisalni stroj. Svetujem vam, da mamo na to opozorite.