Zahtevate lahko odškodnino

Zahvaljujem se vam za vprašanje, ki odseva skrajno nemoralno početje vaše babice. A ker se žal morala in pravne norme ne prekrivajo vselej, se raje osredotočiva na vaše pravne možnosti v konkretnem primeru.

V vašem pismu izmenično omenjate darilno pogodbo in pogodbo o dosmrtnem preživljanju, ki sta vsebinsko sicer povsem različni pogodbi, vsaka s svojimi specifičnimi pravnimi posledicami. A kot lahko logično razberem iz zapisa, gre v vašem primeru za pogodbo o dosmrtnem preživljanju, ki sta jo sklenila vaša babica in vaš oče.

Naj omenim, da je pogodba o dosmrtnem preživljanju obligacijski pravni posel, v skladu s katerim se preživljalec zaveže, da bo preživljal preživljanca, ta pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine, ki so namenjen za rabo ali uživanje nepremičnin, s tem, da je njihova izročitev odložena do izročiteljeve smrti.

Razveza pogodbe o dosmrtnem preživljanju je možna, in sicer tako na osnovi sporazuma med strankama kot tudi, če to zahteva le ena stranka (v primeru, če denimo druga stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti), pogodbo pa razveže sodišče.

Posebna pravna situacija, na katero bodite pozorni, pa nastane, če umre preživljalec (torej vaš oče). V tem primeru preidejo njegove obveznosti na njegovega zakonca in tudi na tiste potomce, posvojence ali njihove potomce, ki so poklicani k dedovanju (torej tudi na vas), a pod pogojem, če ti v to privolijo.

Če ti ne privolijo v nadaljevanje pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pa se pogodba razveže in nimajo pravice zahtevati odškodnine za prejšnje preživljanje. Pomembna je torej vaša privolitev v to, da boste prevzeli očetove obveznosti po pogodbi o dosmrtnem preživljanju.

Omenil bi še to, da v primeru, če zakonec, potomci, posvojenci ali potomci posvojenca NE MOREJO (in ne NOČEJO) prevzeti pogodbenih obveznosti, pa imajo pravico zahtevati odškodnino od preživljanca.