V skladu z novelo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki bo začela veljati s 1. januarjem prihodnje leto, o podaljšanju pravice do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije malice in kosila odloča center za socialno delo po uradni dolžnosti. Po novem tako vsem obstoječim upravičencem vloge za te letne pravice (samo pravica za otroški dodatek in znižano plačilo vrtcev se po navedbah ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z 31. decembrom izteče približno 30.000 upravičencem) ne bo potrebno več vsakič znova vložiti, njihove razmere bo samodejno ponovno preučil center za socialno delo. Če pa upravičenec prvič vlaga vlogo za priznanje omenjenih pravic, mora na predpisanem obrazcu oddati vlogo. Ta je lahko papirna ali elektronska. Prav tako mora ves čas prejemanja pravice sporočati spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice. Na ministrstvu za delo še niso mogli zagotoviti avtomatizacije odločanja s pomočjo informacijskega sistema, ko sistem samodejno izdela odločbo brez sodelovanja strokovnega delavca. Tako bo odločanje centrov po uradni dolžnosti potekalo nespremenjeno. Zakonske novosti pa ne vplivajo na uveljavljanje ostalih pravic iz javnih sredstev, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, subvencija najemnine, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka plačila k družinskemu pomočniku. To pomeni, da mora upravičenec v decembru vložiti vlogo, če prvič uveljavlja pravico s 1. januarjem 2019. Prav tako jo mora vložiti v decembru, če želi podaljšanje priznanja pravice, ker se ta izteče 31. decembra, ali če mora sporočiti spremembo med trajanjem priznane pravice.

Upravičenci do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, ki jim je pravica priznana do 31. decembra in želijo tudi po novem letu prejemati denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek, morajo do 31. decembra oddati vlogo za podaljšanje priznanja pravice.